ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 

Достъп до официална обществена информация

           Служба „Военно разузнаване“ е структура от състава на Въоръжените сили на Република България и е на пряко подчинение на министъра на отбраната, като за нея важат изготвените от министерството на отбраната стратегии, програми и планове за развитие на българските въоръжени сили, публикувани на интернет сайта на МО.

           Достъпът до официалната информация, която се съдържа в нормативните актове, се осигурява чрез обнародването им, включително и на интернет сайта на министерство на отбраната.

           Достъпът до друга официална информация в случаите, когато това е предвидено със закон или по решение на органа, който я е създал, се осигурява чрез обнародване.

           Информацията, която се събира и поддържа в СВР не е публична и достъпът до нея не е свободен, тъй като по-голяма част е класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и не подлежи на публикуване в интернет. Потребителите на информацията, която Служба „Военно разузнаване“ подготвя, са държавните ведомства и институциите, съгласно Закона за военното разузнаване, с цел гарантиране на националната сигурност.

Достъп до служебна обществена информация

           Достъпът до служебна обществена информация не е свободен.

           Достъпът до служебна обществена информация е ограничен, в предвид на това, че Служба „Военно разузнаване“ организира и води стратегическо разузнаване и е служба за сигурност, осъществяваща дейността си в съответствие с разпоредбите на Закона за военното разузнаване и Закона за защита на класифицираната информация .

           Тя е свързана със стратегическата, оперативната и оперативно-бойната подготовка и дейност на служителите и няма самостоятелно значение (може да се компрометира и/или да е в противоречие с МЗ-ОХ279/11.05.2011 г. относно категориите информация, класифицирани като служебна тайна).

 

 

           Писмените заявления за достъп до обществена информация можете да подавате на адрес: гр. София 1000, ул. Дякон Игнатий № 3, или на електронния адрес на Служба „Военно разузнаване“: office@dis.mod.bg

        Работното време за административно обслужване на гражданите е от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч. всеки работен ден от седмицата.

           Мястото за преглед/четене на предоставената информация се посочва, за всяко конкретно искане, в решението на Директора на Служба „Военно разузнаване", с което се предоставя достъп до исканата обществена информация.

           Телефон за връзка: 02/92 27 002