НАЗАД КОНТРОЛ
 

     Организацията, дейностите, задачите и функционирането на военното разузнаване, както и статуса на служителите се уреждат със Закона за военното разузнаване, обнародван в брой 88 на Държавен вестник от 13.11.2015 г.

     Дейността на Служба „Военно разузнаване” (Службата) се осъществява в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за военното разузнаване, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и националното законодателство.

      Устройството на Службата, организацията на работа и общата численост на служителите се определят с правилник за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“.

      Координацията и взаимодействието на военното разузнаване с министерства, служби за сигурност и обществен ред и ведомства се осъществяват от Службата въз основа на съвместни инструкции на:

             - министъра на отбраната и ръководителя на съответното министерство;

             - директора на Службата и ръководителя на съответната служба за сигурност и обществен ред или ведомство.

      Службата осъществява координация и взаимодействие с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните органи на страните – членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби на други държави въз основа на:

  •    международни договори и споразумения, по които Република България е страна, сключени по реда на Закона за международните договори на Република България;

  •    актове на Министерския съвет за обмен на информация в интерес на националната сигурност и отбраната;

  •    двустранни или многостранни договорености с партньорски служби.

      Върху дейността на военното разузнаване се упражнява парламентарен, административен и съдебен контрол от предвидените в Конституцията и в действащото законодателство органи. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху военното разузнаване чрез своя постоянна комисия.

      Министър-председателят на Република България осъществява общото ръководство на военното разузнаване на стратегическо ниво, поставя дългосрочни и годишни информационни задачи на Службата, изисква и получава становища и доклади от директора на Службата по въпроси, свързани с изпълняваните от нея функции и задачи.

      Министърът на отбраната осъществява непосредственото ръководство на военното разузнаване на стратегическо ниво и общото ръководство на военното разузнаване в Българската армия. Той поставя информационни задачи, издава нормативни актове, свързани с дейността на военното разузнаване, осъществява контрол върху финансово-административната дейност и разпореждането с материално-техническите ресурси на Службата. Министърът също внася в Министерския съвет предложения за приемане на нормативни актове, свързани със Службата, и годишен доклад за изпълнението на поставените й задачи.

      Вътрешноведомственият контрол се ръководи от директора на Службата, лично, или чрез оправомощени от него длъжностни лица. Директорът на Службата ежегодно представя на министъра на отбраната доклад за изпълнението на поставените й задачи.