НАЗАД  КАРИЕРИ
 

   Търсещите професионална реализация в СВР следва да притежават способност за работа в екип, гъвкавост, инициативност и високи обща и езикова култура, да имат интереси в областите на международните отношения, евроинтеграцията, сигурността и отбраната, както и отлични умения за писмена и вербална комуникация. Доброто владеене на чужд език е предимство. 

 

 

 

 Кандидатите трябва да отговарят и на следните изисквания:

  • да притежават трайна мотивация за работа в сектора за сигурност;
  • да имат изградени положителни лични, делови, морално-волеви и психични качества;
  • да са физически и психически здрави;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  • да не им е налагано дисциплинарно наказание уволнение;
  • да няма образувано наказателно производство срещу тях;
  • да нямат друго гражданство;
  • да притежават компютърна грамотност.

 За кандидатстване за работа в СВР е необходимо да попълните:

                       Автобиография                                               Мотивационно писмо

  Автобиография (CV)                     Мотивационно писмо

 

  За кандидати в сферата на математическите и компютърни науки:

                                                                      

      Попълване на АНКЕТА                Решаване на ЗАДАЧИ

 

  В процеса на подбор на кандидатите се извършва и проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

  При проявен интерес към кандидатурата Ви ще бъдете потърсени.

  Предоставените лични данни ще се използват изключително и само с оглед на кандидатурата Ви за работа в СВР.

   НАЗАД