НАЗАД СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ" ДНЕС
 

   Понастоящем Служба „Военно разузнаване“ (СВР), която е наследничка на славни традиции, има ясно определен от Закона за военното разузнаване и Закона за отбраната и въоръжените сили статут - пряко подчинена структура на министъра на отбраната, предназначена за водене на стратегическо военно разузнаване.

   Динамиката в средата на сигурност и нарасналите ангажименти на Република България в рамките на НАТО и ЕС отреждат на СВР важно място в системата за национална и съюзна сигурност и отбрана. Тя гарантира ранно откриване и предупреждаване за рисковете и заплахите за сигурността на страната и предоставя равна по обем и вид стратегическа информация на президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя и министъра на отбраната, а по въпроси от военен, военнополитически и военнотехнически характер - и на Началника на отбраната. Потребители на добиваната от нея информация са също българските контингенти зад граница, министърът на външните работи и други министерства и държавни институции, ангажирани с външната политика, националните сигурност и отбрана и др.  

   Историческите факти показват, че доброто разузнаване съпътства мощта и просперитета на голям брой страни и допринася за вземането на съдбоносни решения. Много особености в работата на военното разузнаване се промениха през периода от неговото създаване до днес, но непроменени остават най-важните - службата в името на Родината и гарантирането на националните сигурност, отбрана и интереси.

   Днес ръководството и целият личен състав на СВРдобре осъзнават високата отговорност, която носят за изпълнение на основните си функции и  задачи. Ежедневно военните разузнавачи работят при висока и понякога критична натовареност, в условията на резки изменения в международната среда на сигурност, нововъзникващи рискове и заплахи за Република България и нарастващ брой на исканията за информация от вътрешни потребители и по линия на международния обмен. Предоставяният от Службата разузнавателен продукт до държавните институции по тенденциите за развитие на обстановката в различни райони и последиците от тях за Република България спомага за формирането на държавната политика в областта на сигурността и отбраната. Важен акцент в дейността е изготвянето на обзорни аналитични материали по глобални и регионални проблеми, както и на разузнавателни експертизи в процесите на отбранително и оперативно планиране.

   Значителни усилия се полагат за поддържане на непрекъснатото разузнавателно осигуряване на българските военнослужещи в операции и мисии зад граница, което има важна роля за гарантирането на тяхната сигурност и изпълнението на възложените им задачи. 

   Активно се взаимодейства с българските служби за сигурност и за обществен ред по въпросите и предизвикателствата за националната сигурност от засиления миграционен, включително бежански, поток към Република България, и за изработването на съвместни документи и формирането на национални позиции по разузнаването в рамките на НАТО.

   СВРсе утвърди като надежден партньор, който предоставя важна информация на ръководните органи на Алианса и ЕС, и се ползва с авторитет в разузнавателните им структури.

   Извършват се също обмен на информация, оперативно сътрудничество и съвместни операции с партньорските служби на държавите - членки на НАТО и ЕС, и с разузнавателните структури на двата съюза.

   Функциите и задачите на Службата обхващат голям спектър от дейности. Сред тях са:

  • стратегическо разузнаване с използване на човешки фактор и технически средства;

  • аналитико-прогностична дейност;

  • участие в операции зад граница;

  • военна дипломация;

  • гарантиране на сигурността на класифицираната информация;

  • взаимодействие с български държавни институции и служби за разузнаване и сигурност;

  • сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС и с партньорски служби.

   Приемането на Република България в НАТО през 2004 г. изправи българското военно разузнаване пред нови предизвикателства, произтичащи главно от разширяването на разузнавателния интерес на Алианса към кризисните региони извън зоната му за отговорност. Създадени бяха допълнителни способности за действие, свързани с разузнавателното осигуряване на операциите в тези територии и колективната сигурност.

   СВР е официален представител на Република България в основните комитети и работни групи, определящи политиката и дейността на НАТО и ЕС в областта на разузнаването. Директорът й е член на Комитета на НАТО по военното разузнаване и на Съвета на директорите на разузнаването в ЕС.

   С цел осигуряване на оперативна съвместимост и взаимодействие в реално време с разузнавателните структури на Алианса и на страните членки в Службата е разположен националният терминал от автоматизираната система за обмен на информация с НАТО – BICES.

   Ефективното разузнавателно сътрудничество в рамките на Алианса и ЕС и на национално ниво няма алтернатива. В този аспект ще нарастват отговорностите и ще се разширява зоната на разузнавателния интерес.

   Личният състав на Службата е единен в стремежа си да отговори на очакванията и изискванията на държавното и военното ръководство и на обществото. Удовлетворен е от оказваната от партньорските служби подкрепа и високите им оценки. Това несъмнено го задължава да работи активно за повишаване на разузнавателните способности и утвърждаване на завоювания с много труд, усилия и професионализъм авторитет. 

  НАЗАД