НАЗАД СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ
 


 


 

   С постановление на Министерския съвет № 237 от 21.12.1999 г. Главна дирекция „Военна информация” от 01.01. 2000 г. се трансформира в служба „Военна информация” с функции добиване, анализиране, съхраняване и предоставяне на държавното ръководство на информация от военнополитически, военнотехнически и военнонаучен характер. Правителството утвърждава Правилника за дейността на Службата.

   В Генералния щаб се формира Разузнавателно управление (J-2), което осъществява методическо ръководство - чрез нормативни документи, указания и контрол, на разузнавателните поделения и органи на Българската армия.

   В началото на ХХІ век Служба „Военна информация” успешно адаптира дейността си към изискванията, произтичащи от променената глобална среда на сигурност и от стратегическите цели на страната - интегрирането й в НАТО и ЕС. В този контекст приоритет придобиват задачите, свързани с: информационното осигуряване на държавното и военното ръководство на страната по въпросите на националната сигурност; борбата срещу международния тероризъм и другите асиметрични рискове и заплахи; осигуряването на информация в интерес на реформата в Българската армия, подготовката и участието й в многонационални операции; ефективното взаимодействие с разузнавателните служби на страните членки и с разузнавателните общности на двата съюза; разширяването на спектъра на източниците за добиване на информация; задълбочаването на аналитико-прогностичната дейност; активизирането на военнодипломатическата работа; поставянето на нова основа подготовката на кадрите; въвеждането на модерни информационни технологии и системи за осигуряване на цялостния разузнавателен процес и др.

   От юли 2004 г. Службата извършва сериозна подготовка и се включва със собствени органи в мисиите на Българската армия зад граница. Разузнавателните сведения се добиват в реални бойни условия при наличието на постоянни рискове.

   Нови отговорности произтекоха от въвеждането на интегрирания модел на Министерството на отбраната и преминаването от 01.07.2009 г. на дирекция „Войсково разузнаване” от Генералния щаб в състава на Службата. По този начин бяха консолидирани способностите на военното разузнаване и беше постигнато единно ръководство на разузнавателния процес във въоръжените сили.

   Проведеният през 2010 г. Преглед на структурата на въоръжените сили на Република България и приетата от Народното събрание Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България очертаха отговорностите и задачите на българското военно разузнаване през следващите години.

   През 2011 г. служба “Военна информация” актуализира нормативната си база и въведе нова организационна структура в съответствие с визията, заложена в Бялата книга на отбраната и Плана за развитие на въоръжените сили на Република България. Усилията бяха насочени към подобряване на координацията между различните звена с цел ефективно използване на наличния човешки и финансов ресурс за оптимално изпълнение на стоящите пред Службата задачи.

   На 12.03.2012 г. министърът на отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили,  за първи път в историята назначи цивилен директор на служба „Военна информация“.

   НАЗАД