НАЗАД ДЕЙНОСТ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1945 – 1989 г.
 


Тайник


Тайник


Късовълнов предавател

   През втората половина на миналия век българското военно разузнаване навлиза в мирновременен етап на развитие. В съответствие с новите реалности то постепенно се освобождава от наследените от военните години функции и задачи. Предприемат се мерки за усъвършенстването му в организационно-щатно и функционално отношение. Силно развитие получава агентурното разузнаване, дава се тласък и на радиотехническото и електронното разузнаване.

  Непосредствено след 09.09.1944 г. военното разузнаване не претърпява радикални структурни промени. Съществено обаче се променят насоките на неговата дейност и характерът на задачите, които му се поставят. На първо време приоритет е участието в заключителния етап на Втората световна война. Активизира се изграждането на агентурна мрежа, подобрява се подготовката на личния състав. В хода на войната и през първите следвоенни години усилията са насочени към укрепване на оперативно-тактическото разузнаване. Към РО - ЩВ е придаден разузнавателен авиационен полк в състав три ескадрили, въоръжени със самолети „Фоке Вулф-189” и „Фазан” (КБ-11) за визуално разузнаване и пет „Дорниер” за аерофотографиране. В негово подчинение е и парашутен батальон, който се използва като пехотен, а личният му състав проявява изключителен героизъм.

  След края на Втората световна война светът постепенно навлиза в периода на Студената война, което значително променя ролята на военното разузнаване. Разширява се дейността му зад граница и се разнообразява обхватът на поставените задачи.

  През 1947 г. от състава на военното разузнаване се извеждат структурите, изпълняващи контраразузнавателни функции, които стават основа на новосъздаващото се военно конраразузнаване. РО - ЩВ се реорганизира в Разузнавателен отдел на Генералния щаб (РО - ГЩ), чиято задача е само водене на външно разузнаване. Дейността му се съсредоточава върху добиването на информация за нуждите на отбраната. Организационно включва две отделения - агентурно и информационно. Информационното отделение ръководи апарата на военните аташета и радиоразузнаването, анализира постъпващите сведения и изготвя информационни документи.

  През годините на Студената война ролята на българското военно разузнаване нараства значително. Създаването на НАТО и Варшавския договор го поставя пред нови предизвикателства. То укрепва организационно, по-активно използва традиционните и възприема нови способи и методи на работа, важно място в дейността му заема нелегалното разузнаване.

  Засиленото внимание на държавното ръководство към отбраната създава благоприятни условия за разрешаване на редица проблеми на военното разузнаване - организационното укрепване, нормативната база, регламентирането на взаимоотношенията с другите ведомства и институции в страната и материално-техническото и финансовото му осигуряване. Повишават се изискванията към подбора на кадри и се полагат значителни усилия по изграждането на система за подготовка и професионално развитие. Все по-широко в дейността му навлизат техническите средства, което позволява да се увеличат обемът, качеството и значимостта на добиваната информация.

  От март 1950 г. РО - ГЩ вече е Разузнавателно управление на Генералния щаб (РУ - ГЩ). Неговата главна задача е да осигурява държавното ръководство и Министерството на отбраната с информация, необходима за осъществяването на отбранителната политика на страната и за изграждането и подготовката на въоръжените сили.

  Времето от началото на Студената война до средата на 50-те години на миналия век е най-тежкият, изпълнен с рискове и драматизъм, период от дейността на военното разузнаване.

  Важно значение за подготовката на кадри има откриването през есента на 1950 г. към РУ - ГЩ на училището за военни преводачи „Баба Тонка”. От 1951 г. в подчинение на Управлението преминава парашутно-разузнавателен батальон. Ускорява се развитието на оперативно-тактическото разузнаване. В същото време в армията се формира отделна разузнавателна ескадрила за оперативно разузнаване.

  В края на 1958 г. на РУ - ГЩ се разрешава да организира резидентури зад граница и агентурно-оперативни пунктове за водене на външно разузнаване от територията на страната.

  Отрядът за радиотехническо разузнаване, създаден през 1957 г., постепенно се превръща в отряд за радио- и радиотехническо разузнаване.

  Реорганизира се и се превъоръжава разузнавателната авиация - формиран е разузнавателен авиационен полк в състав две ескадрили за тактическо и една за оперативно разузнаване.

  Развитието на международната обстановка през 60-те години налага сериозни промени в организацията и дейността на военното разузнаване.

  На мястото на отдел „Стратегическо разузнаване” се създават три агентурни отдела. На РУ - ГЩ се възлага ръководството на разузнавателната дейност на отрядите на Гранични войски. Развръщат се разузнавателни структури и към първоешелонните съединения, а към щаба на Военноморския флот - отряди за специално и радио- и радиотехническо разузнаване. Извършените организационни промени са насочени към подобряване на дейността на военното разузнаване и повишаване на възможностите му в съответствие със задачите по отбраната на страната.

  През 70-те години чувствително се разширява дейността на стратегическото и оперативно-тактическото разузнаване. Нарастват възможностите на радиоразузнаването, обемът и качеството на информацията. Развитие получава и информационно-аналитичният сектор - численият му състав се увеличава значително, към него се създава и Информационен център, в който постъпват и се обработват текущи сведения и се изготвят ежедневни информационни документи.

  За обучение на оперативния състав през 1972 г. към РУ - ГЩ се открива школа за подготовка на кадри, която по-късно получава статут на факултет на Военната академия „Г. С. Раковски”.

  В състава на отрядите за радио- и радиотехническо разузнаване се включват органите за радиоразузнаване в УКВ диапазон. На тяхна база през 1973 г. се формира бригада ОСНАЗ, подчинена на РУ - ГЩ. Започва работата по организиране на разузнаването на някои спътникови линии за свръзки.

  Под ръководството на Управлението се развиват специализираните разузнавателни войскови подразделения и части - през периода 1964 - 1975 г. в негово подчинение са парашутно-разузнавателен батальон и парашутно-разузнавателните бази.

  През 80-те години на въоръжение в Българската армия постъпват нови самолети за тактическо и оперативно разузнаване, с което възможностите на разузнавателната авиация се повишават. По това време РУ - ГЩ е вече добре изградено в структурно отношение и има нормативно уреден статут. Разполага със задгранични органи в повече от 35 държави.

   НАЗАД