СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ
 

 СПИСЪК
на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Служба „Военно разузнаване“ и форматите, в които е достъпна

Категория информация

Формат

 1. Институционална информация

 

 1.1. Информация за Служба „Военно разузнаване“ (за нас)

Електронен

 1.2. История на дейността на Служба „Военно разузнаване“

Електронен

 1.3. Документи за дейността - доклади, отчети и други

Електронен

 2. Нормативни актове

 

 2.1. Конституция на Република България

Електронен

 2.2. Закон за военното разузнаване

Електронен

 2.3. Правилник за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“

Електронен

 2.4. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Електронен

 2.5. Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Електронен

 2.6. Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

Електронен

 2.7. Кодекс на етичното поведение на военнослужещите и цивилните служители от МО

Електронен

 2.8. Закон за защита на класифицираната информация

Електронен

 2.9. Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицирана информация

Електронен

 2.10. Закон за достъп до обществена информация

Електронен

 3. Новини

Електронен

 4. Информация за обществени поръчки (профил на купувача)

Електронен

 5. Критерии и изисквания за работа в Служба „Военно разузнаване“

Електронен

 6. Достъп до информация

 

 6.1.Данни за наименование, адрес, ел.поща, телефон и работно време за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Електронен

 6.2. Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация и дължими такси, форматите, в които се поддържа информацията

Електронен

 6.3. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация,  включително данните за направените откази и причините за това

Електронен

 6.4. Съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация

Електронен

 6.5. Нормативите за разходите за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор

Електронен