НАЗАД  КАРИЕРИ
 

   Търсещите професионална реализация в СВР следва да притежават способност за работа в екип, гъвкавост, инициативност и високи обща и езикова култура, да имат интереси в областите на международните отношения, евроинтеграцията, сигурността и отбраната, както и отлични умения за писмена и вербална комуникация. Доброто владеене на чужд език е предимство. 

 

 

 

 Кандидатите трябва да отговарят и на следните изисквания:

 • да притежават трайна мотивация за работа в сектора за сигурност;
 • да имат изградени положителни лични, делови, морално-волеви и психични качества;
 • да са физически и психически здрави;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 • да не им е налагано дисциплинарно наказание уволнение;
 • да няма образувано наказателно производство срещу тях;
 • да нямат друго гражданство;
 • да притежават компютърна грамотност.

 За кандидатстване за работа в СВР се изискват:

 1. Подробна автобиография, свободен текст, съдържаща
 • трите имена, месторождение и дата на раждане;
 • образование и допълнителни квалификации – успех от дипломата за висше образование, държавни изпити и дипломна работа;
 • чуждоезикова подготовка – ниво на владеене, удостоверено със съответния документ;
 • компютърна грамотност – посочва се кои софтуерни продукти ползва кандидатът;
 • трудов (служебен) стаж и професионални умения;
 • здравословно състояние, включително очен статус (операции, прекарани по-сериозни заболявания или наличие на хронични такива);
 • телефон и имейл за връзка.

      2.  Кратко мотивационно писмо.

   Ако отговаряте на изброените изисквания, можете да изпратите посочените по-горе данни на електронна поща: office@iksbg.org.

  В процеса на подбор на кандидатите се извършва и проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

  При проявен интерес към кандидатурата Ви ще бъдете потърсени.

  Предоставените лични данни ще се използват изключително и само с оглед на кандидатурата Ви за работа в СВР.

   НАЗАД