НАЗАД ПРИОРИТЕТИ
 

   Главните акценти и насоки в дейността на СВР се определят от държавната политика в областта на сигурността и отбраната, членството на Република България в НАТО и ЕС и участието на формирования от Българската армия в международни операции и мисии извън територията на страната. В контекста на новите изисквания вследствие на променената среда на сигурност и националните стратегически цели приоритетите на
   Службата са:

   - добиване и предоставяне на своевременна и достоверна информация на държавното и военното ръководство, допринасяща за вземане на политически и управленски решения в областта на сигурността и отбраната на страната;

  - разузнавателно осигуряване на българските военни контингенти, включени в операции и мисии извън територията на Република България;

   - ранно идентифициране на потенциални рискове и заплахи с главно внимание върху международния тероризъм;

   - следене на обстановката в кризисни региони;

   - наблюдаване на миграционните, в т.ч. бежанските, потоци, които би могло да застрашат националната сигурност;

   - подпомагане на ръководството на Министерството на отбраната при провеждане на военнодипломатическа дейност с активното участие на службите на военните аташета;

   - разширяване на взаимодействието и информационния обмен с другите български специални служби;

   - ефективно включване в разузнавателния процес в рамките на НАТО и ЕС;

   - интензивно взаимодействие с военните разузнавателни служби на страните - на НАТО и ЕС, и с разузнавателните  структури на двата съюза;

   - осигуряване на информация в интерес на оперативното планиране, трансформирането и модернизирането на Българската армия и на подготовката и участието й в многонационални операции;

   - разширяване на спектъра на източниците за добиване на информация;

   - въвеждане на модерни комуникационно-информационни технологии и системи за осигуряване на цялостния разузнавателен процес.

   Характерът на съвременните рискове и заплахи и сложната и динамична среда на сигурност изискват постоянно от военното разузнаване да усъвършенства способностите си с цел противодействие на съвременните предизвикателства, като изпълнява задачи в широк функционален и териториален диапазон.

НАЗАД