НАЗАД БЪЛГАРСКОТО ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА
 

    Демократичните промени в България през 1989 г. заварват РУ - ГЩ с натрупан богат опит в оперативната работа и в състояние да предоставя на вишестоящите инстанции и войските необходимата им информация, както и да разкрива своевременно евентуално възникване на потенциална заплаха за националната сигурност. Ползва се с авторитет пред ръководството на Министерството на отбраната, държавните институции, личния състав на Българската армия и обществеността.

   Променената обстановка в страната се отразява и на военното разузнаване. То се реформира и дейността му се привежда в съответствие с политическите и военните реалности в глобален и регионален аспект. Изгражда се като модерно разузнаване с адекватни на новата среда на сигурност организация и функции и равностойно участие в разузнавателните общности на НАТО и ЕС.

   От началото на януари 1992 г. РУ - ГЩ се трансформира в Управление за разузнаване и сигурност чрез обединяване на военните разузнаване и контраразузнаване. През септември 1992 г. органите за контраразузнаване са изведени от неговия състав и то се преобразува в РУ - ГЩ.

   Важен момент от реформирането на военното разузнаване е преминаването му в подчинение от началника на ГЩ на министъра на отбраната. Този акт е съобразен с промените в държавната политика в областта на отбраната, тенденциите в развитието на разузнавателните служби през ХХІ век и перспективите за пълноправно членство на Р България в НАТО и ЕС.

   През 1999 г. на основата на РУ - ГЩ за кратко се създава Главна дирекция „Военна информация” в Министерството на отбраната.

   НАЗАД