НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР:
Създадено на:
Предмет на обществената поръчка:
Вид на процедурата за възлагане:
Вътрешен номер:
Номер – АОП:
Състояние на обществената поръчка:
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие:
Срок за продажба на тръжна документация:
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения:
Обявление в Държавен вестник:
Лице за контакт:
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление Обявление за възложена поръчка - Доставка на АТ 2020
2020-08-10 10:28:37
2 Решение Решение по ОП - Доставка на автомобилна техника по обособени позиции
2020-07-27 16:31:36
3 Доклад от работата на комисия Доклад от работата на комисия по ОП-Доставка на автомобилна техника 2020
2020-07-27 16:30:29
4 Протокол от работата на комисия Протокол от работата на комисия по ОП-Доставка на автомобилна техника по обособени позиции
2020-07-27 16:23:10
5 Решение за одобряване на обявление Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - АТ
2020-06-29 12:16:58
6 Решение Решение за откриване на процедура - доставка на АТ
2020-06-15 16:29:52
7 Обявление Обявление - доставка на автомобили
2020-06-15 16:28:15
8 Документация Документация - доставка на автомобили
2020-06-15 16:27:07
9 Техническа спецификация Техническа спецификация по обособена позиция № 1
2020-06-15 16:26:52
10 Техническа спецификация Техническа спецификация по обособена позиция № 2
2020-06-15 16:26:35
11 Техническа спецификация Техническа спецификация по обособена позиция № 3
2020-06-15 16:25:33
12 Указания Указания за попълване на ЕЕДОП - АТ
2020-06-15 16:24:36
13 ЕЕДОП ЕЕДОП- АТ
2020-06-15 16:23:45
14 Методика за оценка Методика за оценка
2020-06-15 16:00:09
15 Приложения Приложения 5 и 9 (опис и ценово предложение)
2020-06-15 15:59:04
16 Технически предложения Технически предложения по обособени позиции
2020-06-15 15:58:14
17 Проект на договор Проект на договор
2020-06-15 15:54:52
18 Образци на декларации по ЗМИП Декларации по ЗМИП
2020-06-15 15:52:53