НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 0009-AO-2020
Създадено на: 2020-06-12 17:10:25
Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на служба „Военна информация“ с технически и софтуерни средства и услуги за КИС“ по обособени позиции, както следва: • Обособена позиция 1 – „Доставка на мрежова техника“; • Обособена позиция 2 – „Доставка на комуникационна техника“; • Обособена позиция 3 – „Придобиване и поддръжка на софтуерни средства“; • Обособена позиция 4 – „Доставка на сървърна и компютърна техника“; • Обособена позиция 5 – „Доставка на периферна и захранваща техника“; • Обособена позиция 6 – „Доставка на преносими компютри“; • Обособена позиция 7 – „Доставка на скенери“.
Вид на процедурата за възлагане: Ограничена процедура
Вътрешен номер: 0009-AO-2020
Номер – АОП:

02946-2020-0004

Състояние на обществената поръчка: Приключена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 13.07.2020 г.
Срок за продажба на тръжна документация: не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: .
Обявление в Държавен вестник: да
Лице за контакт: Георги Дживдеров
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление за преключване на договор № 2772 от 24 11 2020 Обявление за преключване на договор
2021-04-29 10:56:53
2 Допълнително споразумение към Договор към № 2772 от 24 11 2020 Допълнително споразумение № 452 от 19 02 2021
2021-04-29 10:29:40 Основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки, с което договор с рег. № 2772/24.11.2020 г. се изменя, както следва: 1. В Приложение № 1 "Спецификации, гаранционни срокове и цени на доставяните технически и софтуерни средства и услуги за КИС по обособени позиции", т. 1 по обособена позиция № 6 "Доставка на преносими компютри" се чете: Преносим компютър тип 1 - HP ProBook 650 G8 Notebook PC. 2. Срокът по чл. 4, ал. 2 от договора за изпълнение на доставката се удължава до 23.05.2021 г. включително.
3 Публикувано Обявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка по Директива 2009
2020-12-29 16:48:48
4 Договор № 2772 от 24.11.2020 г. Доставка на технически и софтуерни средства и услуги за КИС
2020-12-18 16:05:25
5 Решение Решение за избор на изпълнител
2020-10-23 16:37:12
6 Доклад Доклад от работата на комисия по ОП КИС
2020-10-23 16:35:59
7 Протокол Протокол от разглеждане на ценовите предложения
2020-10-23 16:32:24
8 Протокол Протокол от работата на комисията по разглеждане на Техническите предложения.
2020-10-15 15:02:45
9 Съобщение Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници
2020-10-13 12:03:48
10 Съобщение за отваряне на оферти Съобщение
2020-10-06 11:23:21
11 Покана Покана за представяне на оферти
2020-08-31 13:51:58
12 Решение Решение от предварителен подбор
2020-08-20 14:06:26
13 Протокол Протокол за извършване на предварителен подбор
2020-08-20 14:01:54
14 Решение за одобряване на обявление - КИС Решение за одобряване на обявление - КИС
2020-06-29 12:23:03
15 Тенически спецификации по обособена позиция 1 Тенически спецификации по обособена позиция 1
2020-06-26 16:45:21
16 Тенически спецификации по обособена позиция 2 Тенически спецификации по обособена позиция 2
2020-06-26 16:44:59
17 Тенически спецификации по обособена позиция 6 Тенически спецификации по обособена позиция 6
2020-06-26 16:43:38
18 Решение за откриване доставка за КИС Решение за откриване доставка за КИС
2020-06-12 18:35:58
19 Публикувано на Обявление за КИС Публикувано на Обявление за КИС
2020-06-12 18:32:47
20 Документация доставка на техника за КИС Документация доставка на техника за КИС
2020-06-12 17:30:28
21 Приложения средства за КИС Приложения средства за КИС
2020-06-12 17:42:41
22 Проект на Договор за доставка на средства за КИС Проект на Договор за доставка на средства за КИС
2020-06-12 17:39:12
23 Технически предложения за КИС(по образци) Технически предложения за КИС(по образци)
2020-06-12 17:36:12
24 Ценови предложения КИС (по образци) Ценови предложения КИС (по образци)
2020-06-12 17:34:09
25 Схема за класификация на етапите средства за КИС Схема за класификация на етапите средства за КИС
2020-06-12 17:32:02
26 Технически спецификации по обособена позиция 7 Технически спецификации по обособена позиция 7
2020-06-12 18:28:53
27 Технически спецификации по обособена позиция 5 Технически спецификации по обособена позиция 5
2020-06-12 18:23:51
28 Технически спецификации по обособена позиция 4 Технически спецификации по обособена позиция 4
2020-06-12 18:21:47
29 Технически спецификации по обособена позиция 3 Технически спецификации по обособена позиция 3
2020-06-12 18:19:45
30 Специфични изисквания Специфични изисквания
2020-06-12 17:28:08
31 Декларации по ЗМИП (по образец) Декларации по ЗМИП (по образец)
2020-06-12 17:23:59