НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 0006-ОА-2020
Създадено на: 2020-05-20 14:46:41
Предмет на обществената поръчка: "Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на служба "Военна информация"
Вид на процедурата за възлагане: открита процедура
Вътрешен номер: 0006-ОА-2020
Номер – АОП:

978120

Състояние на обществената поръчка: Прекратена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 24.06.2020 г.
Срок за продажба на тръжна документация: не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 24.06.2020 г.
Обявление в Държавен вестник: не се прилага
Лице за контакт: Валентин Данов,Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
2021-08-25 14:49:47
2 Обявление Обявление за възложена поръчка
2020-09-17 14:10:37
3 Договор Договор за изпълнение на обществена поръчка
2020-09-17 14:08:03
4 Решение Решение за изменение на Решение относно избор на изпълнител на ОП
2020-08-17 12:45:28
5 Решение Решение за избор на изпълнител на ОП
2020-07-08 13:38:40
6 Доклад Доклад за резултатите от дейността на комисия
2020-07-08 13:38:11
7 Протокол Протокол 2 от дейността на комисия
2020-07-08 13:37:46
8 Протокол Протокол 1 от дейността на комисия
2020-07-08 13:36:05
9 Разяснение Разяснение
2020-06-15 16:47:32
10 Решение Решение за откриване на поръчка
2020-05-26 11:34:33
11 Обявление Обявление
2020-05-26 11:29:53
12 Документация Документация
2020-05-26 10:55:40
13 Техническа спецификация Техническа спецификация
2020-05-26 10:55:07
14 Приложение 1 към ТС Приложение 1 към ТС
2020-05-26 10:54:24
15 Приложение 2 към ТС Приложение 2 към ТС
2020-05-26 10:53:48
16 Приложение 3 към ТС Приложение 3 към ТС
2020-05-26 10:53:20
17 Приложение към ТС Приложение към ТС
2020-05-26 10:51:54
18 Указания Указания за попълване на ЕЕДОП
2020-05-26 10:51:05
19 ЕЕДОП ЕЕДОП
2020-05-26 10:50:13
20 Приложения Приложения 4 и 5
2020-05-26 10:47:46
21 Техническо предложение Техническо предложение
2020-05-26 10:47:00
22 Ценово предложение Ценово предложение
2020-05-26 10:46:29
23 Проект на договор Проект на договор
2020-05-26 10:45:48
24 Декларации по ЗМИП Декларации по ЗМИП
2020-05-26 10:41:03