НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 0001-OA-2020
Създадено на: 2020-03-06 16:23:57
Предмет на обществената поръчка: Предмет на обществената поръчка е „Доставка на офис оборудване и мебели“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове“. Обособена позиция № 2 – „Доставка на офис мебели“.
Вид на процедурата за възлагане: Публично състезание
Вътрешен номер: 0001-OA-2020
Номер – АОП:

 

02946-2020-0001

Състояние на обществената поръчка: Приключена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 27.03.2020 г.
Срок за продажба на тръжна документация: не
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 27.03.2020 г.
Обявление в Държавен вестник: не
Лице за контакт: Валентин Данов; Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление Обявление за приключен договор
2020-08-31 15:02:24
2 Обявление Обявление за приключване на договор по обособена позиция 2
2020-08-14 13:58:28
3 Договор Договор по позиция 2
2020-05-28 15:12:50
4 Договор Договор по позиция 1
2020-05-28 15:11:57
5 Обявление за възлагане на ОП Обявление за възлагане на ОП доставка на офис оборудване и мебели
2020-05-28 15:07:54
6 Решение Решение за определяне на изпълнител
2020-04-23 16:20:55
7 Протокол Протокол от дейността на комисия
2020-04-23 16:20:01
8 Документация Документация
2020-03-06 16:56:35
9 ЕЕДОП ЕЕДОП
2020-03-06 16:55:23
10 Указания Указания за попълване на ЕЕДОП
2020-03-06 16:54:45
11 Приложения Приложения към документация
2020-03-06 16:53:07
12 Техническа спецификация Техническа спецификация
2020-03-06 16:52:37
13 Техническо предложение Техническо предложение
2020-03-06 16:51:03
14 Ценово предложение Ценово предложение
2020-03-06 16:50:20
15 Проект Проект на договор
2020-03-06 16:49:27
16 Декларации Декларации по ЗМИП
2020-03-06 16:48:34
17 Решение за откриване на процедура Решение за откриване на процедура - Доставка на мебели
2020-03-06 16:46:49
18 Обявление за поръчка Обявление за поръчка - Доставка на мебели
2020-03-06 16:45:09