НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 2630
Създадено на: 2019-11-27 10:04:57
Предмет на обществената поръчка: "Доставка на леки автомобили със задвижване на всички колела, пазарен сегмент D"
Вид на процедурата за възлагане: Пряко договаряне
Вътрешен номер: 2630
Номер – АОП:

946350

Състояние на обществената поръчка: Приключена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 17:30 часа на 02.12.2019 г.
Срок за продажба на тръжна документация: Не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 17:30 часа на 02.12.2019 г.
Обявление в Държавен вестник: Не се прилага
Лице за контакт: Валентин Данов, Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление Обявление за приключване на договор
2020-03-31 10:01:59
2 Обявление Обявление за възложена поръчка
2020-01-15 15:59:51
3 Договор Договор
2020-01-15 15:57:46
4 Решение Решение за определяне на изпълнител
2019-12-06 14:34:04
5 Доклад Доклад от комисия
2019-12-06 14:31:37
6 Протокол Протокол от проведени преговори
2019-12-06 14:29:56
7 ЕЕДОП Единен европейски документ за обществени поръчки
2019-11-27 10:21:21
8 Решение Решение за откриване на процедура
2019-11-27 10:20:24
9 Покана Покана
2019-11-27 10:19:03
10 Техническа спецификация Техническа спецификация
2019-11-27 10:18:31
11 Приложения Приложения към поканата
2019-11-27 10:17:51
12 Проект Проект на договор
2019-11-27 10:16:23
13 Методика Методика за оценка
2019-11-27 10:14:49