НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 2096
Създадено на: 2019-09-26 12:52:13
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на автомобилна техника“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост, пазарен сегмент D“. Обособена позиция № 2 – „Доставка на леки автомобили със задвижване на всички колела, пазарен сегмент D“. Обособена позиция № 3 – „Доставка на автомобил с нормална проходимост за превоз на пътници, пазарен сегмент М".
Вид на процедурата за възлагане: Публично състезание
Вътрешен номер: 2096
Номер – АОП:

Състояние на обществената поръчка: Приключена

Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 17/10/2019
Срок за продажба на тръжна документация: не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 17/10/2019
Обявление в Държавен вестник: не
Лице за контакт: Валентин Данов; Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление за приключване на договор Обявление за приключване на договор по обособена позиция №3
2020-07-28 16:53:03
2 Обявление за приключване на договор Обявление за приключване на договор по обособена позиция №1
2020-02-27 17:00:33
3 Обявление Обявление за възложена поръчка по позиция 1 и 3
2020-01-13 14:06:23
4 Обявление Обявление за прекратяване по позиция 2
2019-11-27 14:02:04
5 Договор Договор по позиция 3
2020-01-08 14:28:28
6 Договор Договор по позиция 1
2020-01-08 14:24:55
7 Решение Решение за изменение на решение за избор на изпълнител
2019-12-06 16:31:10
8 Решение Решение за избор на изпълнител
2019-11-12 17:01:26
9 Протокол Протокол № 3 от работата на комисия
2019-11-12 16:59:54
10 Протокол Протокол № 2
2019-11-12 16:54:49
11 Съобщение Съобщение за отваряне на ценови предложения
2019-11-01 17:06:39
12 Протокол 1 Протокол 1 от работата на комисия
2019-10-23 17:22:24
13 Разяснения Разяснения по отправени запитвания
2019-10-04 17:28:44
14 Документация Документация за участие в ОП за Доставка на автомобилна техника
2019-09-26 15:27:36
15 Решение Решение за откриване на процедура
2019-09-26 14:25:58
16 Обявление Обявление за поръчка
2019-09-26 14:21:15
17 Единен европейски документ за обществени поръчки Единен европейски документ за обществени поръчки
2019-09-26 14:19:35
18 Приложения Приложения
2019-09-26 14:18:12
19 Техническа спецификация по обособена позиция № 1 Техническа спецификация по обособена позиция № 1
2019-09-26 14:17:37
20 Техническа спецификация по обособена позиция № 2 Техническа спецификация по обособена позиция № 2
2019-09-26 14:16:32
21 Техническа спецификация по обособена позиция № 3 Техническа спецификация по обособена позиция № 3
2019-09-26 14:10:46
22 Техническо предложение по обособени позиции Техническо предложение по обособени позиции
2019-09-26 14:05:12
23 Проект на договор за доставка на автомобили Проект на договор за доставка на автомобили
2019-09-26 14:02:04
24 Предложение Предложение за изпълнение по обособени позиции (формат excel)
2019-09-26 14:32:46
25 Декларации по ЗМИП Образци на декларации по ЗМИП
2019-09-26 13:55:41
26 Методика за оценка на офертите Методика за оценка на офертите
2019-09-26 13:52:28