САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
НАЗАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
 

   

   Служба „Военна информация“ сключи договор, рег. № А 13-22-12/ 14.05.2014 г., с Министерство на финансите за изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“.

   Проектът е финансиран по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13 на Оперативна програма “Административен капацитет”.
   Общата цел на проекта е подобряване на ефективността на служба „Военна информация“ чрез повишаване на конкретни знания и умения на служителите.
   Проектът е с продължителност 9 месеца и е на стойност 89933,09 лв.
   Резюме на проекта:
   „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

   НАЗАД