НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 0006-ОА-2020
Създадено на: 2020-05-20 14:46:41
Предмет на обществената поръчка: "Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на служба "Военна информация"
Вид на процедурата за възлагане: открита процедура
Вътрешен номер: 0006-ОА-2020
Номер – АОП:

978120

Състояние на обществената поръчка: Изпълнение на договор
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 24.06.2020 г.
Срок за продажба на тръжна документация: не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 24.06.2020 г.
Обявление в Държавен вестник: не се прилага
Лице за контакт: Валентин Данов,Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление Обявление за възложена поръчка
2020-09-17 14:10:37
2 Договор Договор за изпълнение на обществена поръчка
2020-09-17 14:08:03
3 Решение Решение за изменение на Решение относно избор на изпълнител на ОП
2020-08-17 12:45:28
4 Решение Решение за избор на изпълнител на ОП
2020-07-08 13:38:40
5 Доклад Доклад за резултатите от дейността на комисия
2020-07-08 13:38:11
6 Протокол Протокол 2 от дейността на комисия
2020-07-08 13:37:46
7 Протокол Протокол 1 от дейността на комисия
2020-07-08 13:36:05
8 Разяснение Разяснение
2020-06-15 16:47:32
9 Решение Решение за откриване на поръчка
2020-05-26 11:34:33
10 Обявление Обявление
2020-05-26 11:29:53
11 Документация Документация
2020-05-26 10:55:40
12 Техническа спецификация Техническа спецификация
2020-05-26 10:55:07
13 Приложение 1 към ТС Приложение 1 към ТС
2020-05-26 10:54:24
14 Приложение 2 към ТС Приложение 2 към ТС
2020-05-26 10:53:48
15 Приложение 3 към ТС Приложение 3 към ТС
2020-05-26 10:53:20
16 Приложение към ТС Приложение към ТС
2020-05-26 10:51:54
17 Указания Указания за попълване на ЕЕДОП
2020-05-26 10:51:05
18 ЕЕДОП ЕЕДОП
2020-05-26 10:50:13
19 Приложения Приложения 4 и 5
2020-05-26 10:47:46
20 Техническо предложение Техническо предложение
2020-05-26 10:47:00
21 Ценово предложение Ценово предложение
2020-05-26 10:46:29
22 Проект на договор Проект на договор
2020-05-26 10:45:48
23 Декларации по ЗМИП Декларации по ЗМИП
2020-05-26 10:41:03