НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 0001-OA-2020
Създадено на: 2020-03-06 16:23:57
Предмет на обществената поръчка: Предмет на обществената поръчка е „Доставка на офис оборудване и мебели“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове“. Обособена позиция № 2 – „Доставка на офис мебели“.
Вид на процедурата за възлагане: Публично състезание
Вътрешен номер: 0001-OA-2020
Номер – АОП:

 

02946-2020-0001

Състояние на обществената поръчка: Изпълнение на договор
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 27.03.2020 г.
Срок за продажба на тръжна документация: не
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 27.03.2020 г.
Обявление в Държавен вестник: не
Лице за контакт: Валентин Данов; Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Договор Договор по позиция 2
2020-05-28 15:12:50
2 Договор Договор по позиция 1
2020-05-28 15:11:57
3 Обявление за възлагане на ОП Обявление за възлагане на ОП доставка на офис оборудване и мебели
2020-05-28 15:07:54
4 Решение Решение за определяне на изпълнител
2020-04-23 16:20:55
5 Протокол Протокол от дейността на комисия
2020-04-23 16:20:01
6 Документация Документация
2020-03-06 16:56:35
7 ЕЕДОП ЕЕДОП
2020-03-06 16:55:23
8 Указания Указания за попълване на ЕЕДОП
2020-03-06 16:54:45
9 Приложения Приложения към документация
2020-03-06 16:53:07
10 Техническа спецификация Техническа спецификация
2020-03-06 16:52:37
11 Техническо предложение Техническо предложение
2020-03-06 16:51:03
12 Ценово предложение Ценово предложение
2020-03-06 16:50:20
13 Проект Проект на договор
2020-03-06 16:49:27
14 Декларации Декларации по ЗМИП
2020-03-06 16:48:34
15 Решение за откриване на процедура Решение за откриване на процедура - Доставка на мебели
2020-03-06 16:46:49
16 Обявление за поръчка Обявление за поръчка - Доставка на мебели
2020-03-06 16:45:09